ცილინდრული არამაგნიტური ინგოტების ინდუქციური გათბობა

ცილინდრული არამაგნიტური ინგოტების ინდუქციური გათბობა

ინდუქციური გათბობა მოდელირებულია ცილინდრული არამაგნიტური ბუდეები მათი ბრუნვით სტატიკურ მაგნიტურ ველში. მაგნიტური ველი წარმოიქმნება სათანადოდ მოწყობილი მუდმივი მაგნიტების სისტემით. რიცხვითი მოდელი ამოხსნილია ჩვენი საკუთარი სრული ადაპტაციური უმაღლესი რიგის სასრული ელემენტების მეთოდით მონოლითურ ფორმულირებაში, ანუ მაგნიტური და ტემპერატურული ველები ერთდროულად იხსნება მათი ურთიერთქმედების გათვალისწინებით. მოდელში ჩართულია ყველა ძირითადი არაწრფივიობა (სისტემის ფერომაგნიტური ნაწილების გამტარიანობა, აგრეთვე გაცხელებული ლითონის ფიზიკური პარამეტრების ტემპერატურული დამოკიდებულება). მეთოდოლოგია ილუსტრირებულია ორი მაგალითით, რომელთა შედეგებიც განიხილება.

ცილინდრული არამაგნიტური ინგოტების ინდუქციური გათბობა

=